Christina R.

Christina R. 5'7 32b 23 33 Dress 0 Shoe 7 Blonde Hair Blue Eyes

Christina R. 5'7 32b 23 33 Dress 0 Shoe 7 Blonde Hair Blue Eyes

Christina R. 5'7 32b 23 33 Dress 0 Shoe 7 Blonde Hair Blue Eyes

Christina R. 5'7 32b 23 33 Dress 0 Shoe 7 Blonde Hair Blue Eyes